Procedura recenzowania:

  1. Do oceny nadsyłanych publikacji Redakcja powołuje recenzentów, możliwie najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie;
  2. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe poddawane są ocenie przez jednego z członków redakcji, a następnie recenzowane przez jednego kompetentnego recenzenta niebędącego członkami redakcji czasopisma, niezatrudnionego w jednostce wydającej czasopismo. Redakcja dokłada starań, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów.
  3. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym.
  4. W przypadkach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
  5. Każda recenzja posiada formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Po zakończeniu recenzowania Autor jest informowany wynikach oceny oraz może otrzymać ją do wglądu, celem dokonania korekty tekstu według wskazań recenzenta.
  7. Lista recenzentów jest publikowana w każdym z numerów czasopisma.

Powyższe procedury są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).

Procedura recenzowania – pobierz plik.