INFORMACJE DLA AUTORÓW

  1. „Rocznik Jeleniogórski” jest periodykiem popularnonaukowym, wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry w miesiącach wrzesień-listopad. Jego tematyka nie ogranicza się do żadnej dziedziny wiedzy. Wiąże ją jedynie obszar, a mianowicie teren Sudetów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających ją pasm górskich, w tym również strony czeskiej.
  2. Artykuły należy nadsyłać do redakcji w terminie do dnia 15 lipca.
  3. Z uwagi na niski budżet „Rocznika Jeleniogórskiego”, podobnie jak redakcji, Autorom na razie nie wypłaca się honorariów. Każdy z nich otrzymuje natomiast 1 egzemplarz „Rocznika Jeleniogórskiego” i 10 nadbitek własnego artykułu. Autorzy krótkich not i recenzji nie otrzymują nadbitek.
  4. Redakcja stawia następujące wymagania odnośnie nadsyłanych tekstów:

a) objętość z reguły nie powinna przekraczać 20-25 stron (ok. 30.000 znaków, łącznie ze spacjami) znormalizowanego maszynopisu (wyjątkowo dopuszcza się większą ilość stron, po uzgodnieniach z redakcją);

b) tekst winien być nadesłany w jednym egzemplarzu papierowym oraz w formie elektronicznej (po ustaleniu z redakcją także wyłącznie w formie elektronicznej); najlepiej zapisanej w edytorze tekstów Word 7.0 for Windows, o następujących parametrach: czcionka Times New Roman CE, 12, margines 2,5 cm, wcięcie akapitu 0,5 cm, automatyczne odstępy pomiędzy wersami, bez numeracji stron. W lewym, górnym, rogu pierwszej strony należy podać imię i nazwisko Autora oraz miejscowość. Pod spodem tytuł artykułu. Na marginesie tekstu zaznaczyć miejsca wstawienia ilustracji i tabel. (W wyjątkowych wypadkach redakcja przyjmuje również tylko maszynopisy.);

c) przypisy należy numerować w sposób ciągły, zaznaczając w tekście, przed znakami przestankowymi, nad wyrazem kończącym myśl w postaci przypisu (1);

d) fotografie powinny mieć wymiar co najmniej 9×13 cm. Należy na ich odwrocie umieścić numerację, odpowiadająca podpisom zamieszczonym na osobnej kartce. Fotografie przesłane w formie elektronicznej winny mieć rozdzielczość min. 300 dpi;

e) tabele, wykresy i rysunki należy wykonać na osobnych stronach (ew. czarnym tuszem na kalce technicznej); można też przesłać je na płytach CD, lub elektronicznie, w programach: Excel, Corel Draw, itp. dla Windows, koniecznie z wydrukiem.

Szczegółowe informacje odnośnie edycji tekstu zamieszczono w instrukcji wydawniczej (link z plikiem do pobrania na dole strony).

  1. Opis bibliograficzny prac cytowanych w przypisach powinien być podany w oryginalnej pisowni (w przypadku prac wydanych w alfabetach innych niż łacińskie – w translacji). Praca cytowana ponownie w kolejnym przypisie winna zawierać dane autora (singiel imienia, pierwsze słowa tytułu, i w nawiasie kwadratowym numer przypisu, w którym pozycja ta wystąpiła po raz pierwszy w pełnym opisie bibliograficznym, następnie cytowana strona).
  2. Każdy artykuł powinien być zaopatrzony w streszczenie w języku polskim o objętości do 1500 znaków.
  3. Redakcja rezerwuje sobie prawo redakcyjnego i technicznego opracowania nadsyłanych materiałów, a także adiustacji tekstów.
  4. Autorzy powinni nadesłać krótką notkę o sobie, zawierającą: imię nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania badawcze.
  5. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

Teksty prosimy przesyłać na adres: ilaborewicz@wp.pl.

Informacje dla autorów – pobierz plik.

Instrukcja wydawnicza “Rocznika Jeleniogórskiego” – pobierz plik.